Piekarnia-Cukiernia





KONKURS

SZANOWNI PAŃSTWO

Jest nami miło zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą jest 7-dniowy wyjazd do Grecji dla 2 osób. Wystarczy zebrać minimum 20 paragonów na zakup naszego CHLEBA BURSZTYNOWEGO oraz odpowiedzieć na trzy pytania konkursowe!
Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

1. Kup minimum 20 bochenków CHLEBA BURSZTYNOWEGO w okresie od 19 marca 2019 do 10 lipca 2019 roku w dowolnym sklepie firmowym naszej Piekarni. Paragony zatrzymaj.
2. Przy zakupie pierwszego CHLEBA BURSZTYNOWEGO poproś ekspedientkę o specjalny kupon, który będzie stanowił potwierdzenie dokonywania przez Ciebie zakupów. Kupon będzie zawierał 20 wolnych miejsc przeznaczonych na pieczątkę sklepu firmowego i datę zakupu.
3. Przy każdym zakupie CHLEBA BURSZTYNOWEGO poproś, aby ekspedientka postawiła pieczątkę w odpowiednim miejscu kuponu oraz wpisała datę zakupu.
4. Do kuponu dołącz każdorazowo paragon. Pamiętaj, że w treści paragonu musi znajdować się CHLEB BURSZTYNOWY oraz że data z paragonu musi odpowiadać dacie z kuponu.
5. Odpowiedz na trzy pytania konkursowe: 1) Co to jest bursztyn? 2) Podaj przepis na KANAPKĘ BURSZTYNOWĄ 3) Jakie potrawy można przyrządzić z wykorzystaniem CHLEBA BURSZTYNOWEGO?
6. Kupon z 20 pieczęciami sklepu firmowego i wpisanymi datami wraz z 20 paragonami umieść w białej kopercie, do której dołącz dodatkowo kartkę z odpowiedziami na powyższe pytania. Na kartce umieść również swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email oraz klauzulę o treści: "Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób i w zakresie określonym w Regulaminie oraz na potrzeby Konkursu." Podpisz się pod treścią klauzuli.
7. Każdy Uczestnik może zebrać więcej niż jeden kupon z 20 pieczątkami, co będzie brane pod uwagę przez komisję konkursową. Wystarczy poprosić ekspedientkę o kolejny kupon. Ilość kuponów nie jest ograniczona. Wszystkie kupony z paragonami włóż do jednej koperty. Pamiętaj, że musisz zebrać minimum 20 pieczęci i paragonów, co oznacza, że co najmniej jeden kupon musi być uzupełniony w całości, reszta nie musi być kompletna. Im więcej CHLEBA BURSZTYNOWEGO zakupisz tym większe szanse na wygraną w Konkursie.
8. Kopertę zostaw w dowolnym sklepie firmowym naszej Piekarni lub wyślij ją na adres: Piekarnia - Cukiernia Sławomir Mielnik, ul. Sezamkowa 5, 83-010 Straszyn z dopiskiem KONKURS CHLEB BURSZTYNOWY, tak, aby dotarła do nas najpóźniej w dniu 10 lipca 2019 roku.
9. Zamknięcie Konkursu nastąpi w dniu 10 lipca 2019 roku. Zgłoszenia dokonywane po dniu 10 lipca 2019 roku będą uznawane za spóźnione i nie będą one brane pod uwagę.
10. W Konkursie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie.
11. Pracownicy Piekarni nie mogą brać udziału w Konkursie zarówno w charakterze Uczestnika jak i osoby towarzyszącej. W przypadku gdyby okazało się, że Zwycięzca wskaże na osobę towarzyszącą pracownika Piekarni, będzie on zobowiązany do wskazania innej osoby, w przeciwnym razie nagroda w Konkursie przypadnie osobie, która zajęła kolejne miejsce.
12. Zwycięzcę oraz osoby, które zajęły drugie i trzecie miejsce wytypuje specjalnie utworzona do tego komisja złożona z trzech osób.
13. W Konkursie zwycięży osoba, która zbierze minimum 20 pieczęci i 20 paragonów oraz najciekawiej odpowie na wszystkie pytania konkursowe i przekona do siebie komisję. Ilość zakupionego CHLEBA BURSZTYNOWEGO zwiększa Twoje szanse na wygraną. Do zgłoszeń konkursowych można załączać zdjęcia, rysunki itd., które po zakończeniu Konkursu nie podlegają zwrotowi, chyba że wyraźnie nas o to poprosisz.
14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 18 lipca 2019 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w formie email oraz telefonicznie.
15. Nagrodą w Konkursie jest 7-dniowy wyjazd do miejscowości Kardamena na greckiej wyspie Kos do hotelu Sovereign Beach w terminie 07-14.09.2019 r. dla 2 osób organizowane przez biuro podróży TUI Centrum Podróży Galeria Bałtycka. Wylot z Gdańska. Opcja All inclusive. 16. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia chęci odebrania nagrody w terminie najpóźniej do dnia 25 lipca 2019 roku. Potwierdzenie musi nastąpić w formie email oraz w formie telefonicznej na numer podany w emailu dotyczącym wygranej. Szczegóły dotyczące odbioru nagrody będą ustalane odrębnie. Zwycięzca zobowiązany jest do utrzymywania w tym zakresie bieżącego kontaktu z Organizatorem Konkursu.
17. W przypadku gdyby Zwycięzca nie potwierdził w terminie do dnia 25 lipca 2019 roku chęci odbioru nagrody, na jego miejsce wstępuje osoba, która zajęła miejsce numer dwa lub odpowiednio miejsce numer trzy. W przypadku gdyby żadna z osób nie była zainteresowana odbiorem nagrody, komisja wybierze nowego Zwycięzcę spośród pozostałych zgłoszeń.
18. Zwycięzca po zakończonym wypoczynku deklaruje, że przekaże Organizatorowi Konkursu nieodpłatnie kilka zdjęć pamiątkowych oraz krótką relację z wrażeń. Zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć wraz ich wizerunkiem oraz krótkiej relacji przez Organizatora Konkursu w szczególności na plakatach i ulotkach informujących o organizowaniu podobnego konkursu w latach przyszłych, a także na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Z tytułu wykorzystywania tych zdjęć i relacji Zwycięzcy i osobie towarzyszącej nie przysługuje wynagrodzenie. Zdjęcia i relacja mogą być wykorzystywane wyłącznie do promocji produktów Organizatora Konkursu oraz organizowanych przez niego wydarzeń w kontekście wygranej w Konkursie dotyczącym CHLEBA BURSZTYNOWEGO w roku bieżącym. Organizator Konkursu nie będzie wykorzystywał zdjęć i relacji do celów innych aniżeli wskazane powyżej. Organizator Konkursu będzie mógł wykorzystywać zdjęcia i relację przez czas nieograniczony. W przypadku gdyby Zwycięzca lub osoba towarzysząca wycofali zgodę na wykorzystywanie zdjęć i relacji dla celów promowania nowego wydarzenia w okresie przed upływem 5 lat od daty zakończenia obecnego Konkursu, osoby te zobowiązane będą do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty odpowiadającej równowartości wycieczki.
19. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody konkursowej, w szczególności terminu wyjazdu, miejscowości, hotelu, miejsca wylotu, w sytuacjach wyjątkowych i wcześniej nieprzewidzianych (np. z powodu siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie biura podróży etc.). Uczestnikowi Konkursu nie będzie przysługiwało w takiej sytuacji jakiekolwiek roszczenie finansowe względem Organizatora Konkursu.
20. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania przez biuro podróży.
21. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
22. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu, czyli Sławomir Mielnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia - Cukiernia Sławomir Mielnik z siedzibą w Straszynie przy ulicy Sezamkowej 5, www.mielnik.gda.pl.
23. Dane osobowe Uczestników Konkursu (przez których należy rozumieć również Zwycięzcę oraz osobę towarzyszącą przez niego wskazaną) przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
24. Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych Uczestników Konkursu oraz do nieprzetwarzania tych danych osobowych bez ich zgody bądź wyraźnego życzenia.
25. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy.
26. Dane jakie przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email. W przypadku Zwycięzcy i osoby towarzyszącej ponadto dane wymagane przez biuro podróży w celu dokonania stosownych rezerwacji, w szczególności: adres domowy, adres do korespondencji, PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego, paszportu i inne dane, które okażą się konieczne. Dane te będą przetwarzane tylko wówczas, jeśli w ramach odrębnych uzgodnień ze Zwycięzcą i za jego zgodą, Organizator Konkursu będzie pośredniczył w kontaktach z biurem podróży.
27. Dane osobowe Zwycięzcy i osoby towarzyszącej, o których mowa powyżej będą przekazane wyłącznie do biura podróży organizującego wypoczynek. Dane osobowe innych Uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że Organizator Konkursu zostanie do tego zobowiązany przez odpowiednie władze państwowe. Dostęp do danych będą posiadały również osoby posiadające upoważnienie udzielone przez Organizatora Konkursu, w tym m.in. członkowie komisji konkursowej.
28. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda każdego Uczestnika Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie.
29. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, chyba że przechowywanie danych osobowych niezbędne jest ze względu dla celów ewentualnego postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej (dotyczy Zwycięzcy i osoby towarzyszącej). 30. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, zgłoszenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
31. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do dnia 30 września 2019 roku.
32. Dane osobowe Zwycięzcy i osoby towarzyszącej będą przechowywane przez okres 6 lat, do końca roku 2025.
33. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w razie zmiany przepisów prawnych, a także wewnętrznego profilu działalności Administratora, poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu Konkursu na stronie internetowej.